Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 


 


ประกาศผล ม.1            ประกาศผล ม.4   

 

ห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑                                          ห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4    
 
 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดผลการพิจารณาโควตา     คลิกที่นี่เพื่อดูตารางสอบ 
 
 


  เอกสาร1  
 เอกสาร2
  เอกสาร3
  เอกสาร4
  เอกสาร5
  เอกสาร6
  เอกสาร7
  เอกสาร8
  เอกสาร9 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.กาญจนบุรีเขต 1 คลิกที่นี่  
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.กาญจนบุรีเขต 2 คลิกที่นี่  
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.กาญจนบุรีเขต 3 คลิกที่นี่  
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.กาญจนบุรีเขต 4 คลิกที่นี่  
 


คลิกที่นี่เพอื่ดูรายละเอียด  
 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  
 


คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กายจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 นิ้ว 2 ชุด และกล้องวงจรปิดสปีดโดม 1 ชุด พร้อมติดตั้งระบบใช้งาน ณ หอประชุมโรงเรียน ดูรายละเอียด 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสาหรับนักเรียนหอพัก   
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ดูรายละเอียด
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดูรายละเอียด
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องส้วม ดูรายละเอียด
 


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างและมุ้งลวดอาคารหอพักนักเรียน  ดูรายละเอียด
  คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8คุณครูท่านใด หรือกลุ่มงานใด ที่ต้องการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถส่งไฟล์ข้อมูลและรูปภาพมาได้ที่ ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ทาง e-mail นี้ kru.setthawat@gmail.com หรือนำไฟล์ข้อมูลส่งได้ด้วยตนเอง


.....ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์


 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
 
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒