Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 
      
 
 
 
 
 
โควตานักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4


 
 
 


 
 

 
 

 

จุลสารออนไลน์ฉบับก่อนหน้า

 

 
 
 
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม
 
 1-การรับนักเรียน
 2-การขอย้ายเข้าเรียน
 3-การขอย้ายออกนักเรียน
 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
 5-การขอลาออก
 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 

 

 
 
 
   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒